Forslag til etablering av nasjonale utvalg for fagskolene

TF_JENTER_HYDROYLIKKLov om fagskoler er vedtatt slik at utvikling og etablering av et fagskoletilbud basert på loven kan iverksettes. Det er gitt anledning til videreføring av dagens tilbud i Teknisk fagskole etter de læreplaner som eksisterer i tre år, men den tidligere ordningen med sentralt fastlagte læreplaner godkjent av UFD opphører. Ansvaret for læreplanarbeidet og utvikling av skoleslaget pålegges den enkelte utdanningstilbyder.

Dette skriver direktør for opplæring i Byggnæringens Landsforbund, Lars J. Juterud i et notat som oppsumerer møtene som har vært arrangert mellom de tekniske fagskolene og representanter for de største burker- og arbeidsgiverorganisasjonene om temaet.

Loven understreker sterkt nødvendigheten av nært samarbeid mellom skolene og arbeidslivet i utviklingen av undervisningstilbudet i fagskolen.

I notatet heter det videre:
Godkjenning av fagskoler er i loven lagt til NOKUT og det utvikles egne retningslinjer for godkjenningen. Læreplaner og gode beskrivelser av utdanningenes faglige innhold og nivå bør være viktige deler av grunnlaget for slik godkjenning.
Styret i Forum for fagskoler / Rådet for Fylkeskommunale fagskoler som er rektorkollegiet til de offentlige tekniske fagskolene og representanter for de største organisasjonene for arbeidsgivere og arbeidstakere som er brukere av teknisk fagskole og maritim utdanning har gjennomført møter for å drøfte et nærere samarbeid. Drøftingene har vist at det er et behov for å etablere faste samarbeidsformer mellom skolene og brukerne for å sikre fremdrift og kvalitet i det videre arbeid med fagskoleutviklingen. Uten et slikt samarbeid vil et fagskoletilbud lett kunne utvikle seg i så ulike retninger at det ikke blir et enhetlig tilbud som utdanningssøkere og fremtidige arbeidsgivere vil kunne forholde seg til.

Samarbeidsorganer
Det foreslås etablert et fast organisert og forpliktende samarbeid mellom partene som skal sikre en Nasjonal standard på det kommende fagskoletilbudet. Samarbeidet vil i første omgang omfatte de tilbud som er knyttet til tidligere teknisk fagskole og de maritime skoler, men kan senere evt. utvides på nye områder. Samarbeidet bygger på en frivillig organisasjon i to nivåer med selvstendige mandater og arbeidsoppgaver:
Et nasjonalt utvalg for fagskolen

· Skal være et organ for samhandling mellom utdanningsgivere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standard skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpassing av undervisningen og for ulike undervisningsformer.
• Fastlegger nasjonale kriterier og rammer for læreplaner og vurdering.
• Utvikler og fastlegger læreplaner etter anbefaling fra næringsrettede utvalg.
• Tilbyr Nokut et samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning

Et antall utvalg for fagskoleutdanning til de enkelte næringer

• Skal være et organ for samhandling mellom utdanningsgivere, brukere og premissgivere i arbeidet med å utvikle nasjonal standard for det næringsspesifikke faglige nivå og innhold i fagskoletilbudet.
• Tar initiativ til utvikling og anbefaler læreplaner for landsdekkende og sertifiserende næringsrettede kurs og for linjefagene i teknisk fagskole.
• Skal uttale seg om næringens behov for opplæring i fagskolen, arbeide for å synliggjøre tilbudet og sikre rekrutteringen til studiet.
• Skal uttale seg om hvilke sertifikatområder utdanningen forholder seg til og hvordan kompetansebehovet for disse kan ivaretas
• Tilby NOKUT bransjefaglig bistand i arbeidet med godkjenning av tilbud.

De Næringsrettede utvalg skal i hovedsak konsentrere seg om de faglige sidene av tilbudet, mens den pedagogiske tilretteleggingen av tilbudet forsatt skal være de offentlige og private fagskolenes hovedansvar. Antallet næringsrettede utvalg anbefales knyttet opp mot studiestrukturen.

Organisasjonsmodell:
Representasjon, arbeidsform og organisering av arbeidet – økonomi.

Det nasjonale utvalget for fagskolen foreslås sammensatt med representanter for de offentlige og private skoleeiere, studentene, og arbeidslivets parter slik:

Offentlige fagskoler 2
Private fagskoler 1
Studentene 1
Forbundet for ledelse og teknikk / LO 1
Norsk Sjøoffisersforbund /
Norsk Maskinistforbund 1
Andre arbeidstakere 1
NHO 2
Norges Rederiforbund 1

I første arbeidsperiode anbefales det av hensyn til kontinuiteten i diskusjonene ikke å oppnevne varamedlemmer.
UFD inviteres til å delta i utvalgets arbeid med en observatør.
Et utvalg på 10 personer anses å kunne fungere uten arbeidsutvalg.
Utvalget vil ha behov for en sekretær for arrangering av møter. Sekretæren må ha kapasitet til sammen med leder å være kontaktpunkt for de enkelte næringsrettede utvalgene. I det første driftsåret vil det også være et behov for en koordinering av læreplanutviklingen. Kapasitetsbehovet vurderes nærmere og stillingsbrøken fastlegges endelig når arbeidet har kommet i gang.
Dekker egne kostnader
Kostnadene til sekretær dekkes foreløpig med inntil en halv stilling av skoleeier. Næringspartenes bidrag til restfinansiering av sekretariatet avtales når størrelsen er fastlagt.
Utvalg for fagskoleutdanning til de enkelte næringer foreslås satt sammen med den størrelse og sammensetning det er behov for i den enkelte næring for å sikre alle aktuelle parter medvirkning. Næringenes organisasjonsstruktur er svært ulik og en sammensetning som dekker fagbehovet bør prioriteres fremfor tradisjonell paritet. For de næringer der utdanningene gir et grunnlag for ulike typer sertifiseringer bør den sertifiserende myndighet kunne tiltre utvalget.

Skolenes representasjon i de næringsrettede utvalgene organiseres gjennom utpeking fra RFF på samme måte som for det nasjonale utvalget.
Arbeidet vil foregå både i næringsutvalgene og i arbeidsgrupper for de enkelte læreplaner – oppgaver.
Medlemmene i de næringsrettede utvalgene og i arbeidsgruppene dekker egne kostnader
Sekretariatsfunksjonen for utvalget dekkes etter egen avtale for det enkelte utvalg.
Sekretariatsfunksjonen for læreplangrupper og arbeidsgrupper tildeles en av skolene og kostnadene dekkes av de som tilbyr utdanning etter avtale mellom disse parter.

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.