Flest yrkeskandidater realkompetansevurdert

10549 personer fikk realkompetansevurdering i Norge i 2003. Det går frem av en rapporten STUDIEVERKSTED«Tallene vi søker – kunnskapen vi får» som VOX har lagt frem. Antallet som har fått vurdering varierer fra fylke til fylke. Mens Hordaland og Nord-Trøndelag topper listen over antall realkompetansevurderte med henhodsvis 1450 og 1395 personer, kan Aust-Agder vise til bare 100 og Sogn og Fjordane 202.

– Det synes å være flere faktorer som påvirker hvordan en fylkeskommune forholder seg til hensikt og mål med realkompetansevurdering i forhold til videregående opplæring. Det gjelder i noen grad organisatoriske og økonomiske forhold, men spesielt faglige og metodiske spørsmål, heter det i rapporten.
Når det gjelder den store forskjellen i antallet realkompetansevurderinger fra fylke til fylke, er det grunn til å tro at variasjonene skyldes andre forhold enn innbyggertall, utdanningsnivå og lignende.

Ulik praksis
Det kan avspeile at fylkeskommunene har ulikt utgangspunkt: Noen fikk etablert ordninger allerede under realkompetanseprosjektet, mens andre fylker startet etter 2002. Men også ulik praksis kan være en forklaring på forskjellene. “….ulik forståelse og derved også praksis gir seg uttrykk i hva som ligger i fylkeskommunenes rapportering. Eksempelvis vet vi at Aust-Agder rapporterer etter en streng fortolkning av hva en realkompetansevurdering innebærer, og at de derfor trolig oppgir et lavt antall.” heter det i rapporten.
Volumet er i og for seg interessant, men noe som ikke går frem av dataene kan ifølge rapporten være mer interresant: Et helhetlig bilde på individnivå. Man ser behov for et system for registrering og rapportering som gjør det mulig å følge kandidatene fra første henvendelse og helt frem til ønsket sluttkompetanse gjennom et tilpasset opplæringstilbud. Det vil gi fylkeskommunene et bedre og mer pålitelig anlyse- og styringsverktøy. I forhold til rapporteringen, vil det også kunne gi en forklaring på forskjellene i antall fylkene imellom.

Flest i yrkesfag
Det viser seg at omkring 80% av realkompetansevurderingene gjelder yrkesfag. Dette kan ha sammenheng med at man har satset spesielt på yrkesfagene. Det kan også indikere at fylkeskommunene har unnlatt å gjøre bruk av realkompetansevurdering i allmennfagene. For dersom man sammenligner fordelingen mellom allmenne fag og yrkesfag når det gjelder deltakelse i opplæring, er det flest deltakere i allmenne fag.
Dette kan tolkes som om fylkeskommunene ikke har oppmerksomheten rettet mot realkompetansevurdering i allmenne fag. I intervjuene angir noen fylker at de ikke ser noen grunn til å realkompetansevurdere en søker dersom vedkommede ønsker den såkalte “sixpack”en innenfor allmenne fag.
Et forhold som også kan være ei forklaring, men som ikke nevnes i rapporten, er at det er lærestedene som har ansvaret for realkompetansevurdering for høyere utdanning. Det kan innebære at at kandidater har fått sin realkompetansevurdering ved høyskole eller universitet, og kommer så tilbake til fylkeskommunen for å få tatt de allmennfagene som eventuelt mangler.

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.