Fagopplæring i nord ønsker samarbeid i Kunnskapsnettet

Fagopplæringsmedarbeidere i Region Nord etterspør et sted på Internet hvor alle kan finne ALMVERKSTEDSut hvilke brev- og nettkurs innen fagopplæring som til en hver tid arrangeres, og hvor man kan melde inn kursbehov for unge og voksne lærlinger.
“Kunnskapsnettet var ment å ha denne funksjonen, men dette arbeiet er lagt på is på grunn av portalens uvisse framtid. Møtedeltakerne mener at det bør etableres en straksløsning”, heter det i referatet fra møtet.

En løsning kan være at Kunnskapsnettet straks etablerer et slit sted på portalen, og at regionene påtar seg ansvaret med å innhente informasjon om eksisterende og planlagte kurs. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil sekretariatet i Opplæringsregion Nord kunne ta opp funksjonen som informasjonsbank ved å bruke e-post og telefon og egen webside.

Grunnene til at fagopplærinsfolkene i region nord drøftet denne saken på møtet i slutten av januar, var flere. Man mener blant annet at mulighetene for større fleksibilitet som IKT gir, bør føre til flere tilbud på hjemplassen. Lærlingeskoletilbudet som ble opprettet etter Reform 94 ble lagt ned ettersom kursskolenes tilbud om tremåneders konsentrerte kurs ble for rigide og lite fleksible. Istedet ville fylkeskommunene forsøke å lage individbaserte fleksible kurs. Denne individuelle opplæringen er blit svært kostnadskrvende. Kan man derimot samarbeide om løsninger som kombinerer nett- eller brevundervisning med samlinger, kan man undervise flere elever samtidig, selv om de bor langt fra hverandre og i forskjellige fylker. En slik organisering kan flere fylkeskommuner gå sammen om.

Innafor enkelte fag er det få lærlinger, og et samarbeid mellom fylkene kan både være kostnadsbesparende og gi et større og bedre fagmiljø. Derfor mente møtedeltakerne at samarbeidet bør etableres igjen og at en tar hensyn til at det meste av opplæringen kan gis på hjemsted ved hjelp av brev- eller nettundervisning.

Etter at lærlingeskole-samarbeidet ble lagt ned, har man også fått endringene i voksenopplæringsparagrafene i opplæringsloven, som gir voksne utdanningssøkende en sterk rett til individtilpasset opplæring. Når man også tar realkompetansereformen med i betrakning, blir behovet for individtilpasning nødvendig.

Copyright © 2014 Kunnskapsnettet.All Rights Reserved.